Compra-logo-version-final.png   Picture1.png erasmus.png
tn_gr-flag.gif tn_sp-flag.gif tn_po-flag.gif 255px-Flag_of_Estonia.svg.png tn_uk-flag.gif
Καλώς Ήρθατε
Bienvenidos
Receber Tere tulemast
Welcome

Τι είναι το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο;

Ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο είναι η προσωπική σας ψηφιακή συλλογή δημιουργιών και πληροφοριών που περιγράφουν  την εκπαίδευση σας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας. Συνοψίζει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά σας. Περιλαμβάνει επίσης τους στόχους που θέλετε να πετύχετε. 

¿Qué es una cartera electrónica?

Un portafolio en línea es su colección digital personal de creaciones e información que describe su educación y desarrollo profesional. Resume sus habilidades, destrezas y logros. También incluye los objetivos que desea alcanzar.

O que é um e-portfólio?

Um portfólio online é sua coleção digital pessoal de criações e informações que descrevem sua educação e desenvolvimento de carreira. Ele resume suas habilidades, habilidades e realizações. Também inclui os objetivos que você deseja alcançar.

Mis on e-portfolio?

Veebiportfoolio on teie isiklik digitaalne loomingu ja teabe kogu, mis kirjeldab teie haridust ja karjääri arengut. See võtab kokku teie võimed, oskused ja saavutused. See sisaldab ka eesmärke, mida soovite saavutada.

What is an e-portfolio?

An online portfolio is your personal digital collection of creations and information that describes your education and career development. It summarizes your abilities, skills and achievements. It also includes the goals you want to achieve.

Ποιος είναι ο σκοπός του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου;

Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο χρησιμεύει ως μακροπρόθεσμη περιγραφή  της εξέλιξης σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας, για την πρόοδο σε υψηλότερο επίπεδο σπουδών ή την είσοδο στην απασχόληση, ή για τον προγραμματισμό της πορείας της περαιτέρω προσωπικής εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής ανάπτυξης.

¿Cuál es el propósito del portafolio en línea?

La cartera electrónica sirve como una descripción a largo plazo de su evolución. Se puede utilizar para verificar los resultados de aprendizaje logrados durante su formación, para avanzar a un nivel superior de estudio o entrada en el empleo, o para planificar el curso de formación personal adicional o desarrollo profesional.

Qual é o objetivo do portfólio online?

O e-portfólio serve como uma descrição de longo prazo de sua evolução. Pode ser usado para verificar os resultados de aprendizagem alcançados durante o seu treinamento, para avançar para um nível superior de estudo ou entrada no emprego, ou para planejar o curso de treinamento pessoal ou desenvolvimento profissional.

Mis on veebiportfelli eesmärk?
E-portfolio on teie arengu pikaajaline kirjeldus. Seda saab kasutada koolituse käigus saavutatud õpitulemuste kontrollimiseks, õppimiseks kõrgemale tasemele või tööle asumiseks või edasise isikliku koolituse või ametialase arengu kavandamiseks.

What is the purpose of the online portfolio?

The e-portfolio serves as a long-term description of your evolution. It can be used to verify the learning outcomes achieved during your training, to advance to a higher level of study or entry into employment, or to plan the course of further personal training or professional development.

Πώς φαίνεται το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο;

Ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο συνήθως λαμβάνει τη μορφή μιας επισκόπησης παραδειγμάτων ψηφιακών προϊόντων που δημιουργείτε - όπως φωτογραφίες, γραφικά, διαδικτυακές πύλες, προγράμματα, κείμενα, άρθρα και οτιδήποτε δημιουργείτε στη ζωή σας γενικά. Το ηλεκτρονικό σας χαρτοφυλάκιο σας λέει όχι μόνο τι μπορείτε να κάνετε, αλλά και πώς έχετε εργαστεί για τις δεξιότητές σας και πού κατευθύνεστε.

¿Cómo se ve el portafolio en línea?

Un portafolio en línea generalmente toma la forma de una descripción general de ejemplos de productos digitales que crea, como fotos, gráficos, portales, programas, textos, artículos y cualquier otra cosa que cree en su vida. Su portafolio en línea le dice no solo lo que puede hacer, sino también cómo ha trabajado en sus habilidades y hacia dónde se dirige.

Como é o portfólio online?

Um portfólio online geralmente assume a forma de uma visão geral de exemplos de produtos digitais que você cria - como fotos, gráficos, portais, programas, textos, artigos e qualquer outra coisa que você criar em sua vida. Seu portfólio online informa não apenas o que você pode fazer, mas também como você trabalhou em suas habilidades e para onde está indo.

Kuidas veebiportfell välja näeb?

Veebiportfoolio kujutab endast tavaliselt ülevaadet teie loodud digitoodete näidetest – nagu fotod, graafika, portaalid, programmid, tekstid, artiklid ja kõik muu, mida oma elus loote. Teie veebiportfoolio ei anna teile mitte ainult seda, mida saate teha, vaid ka seda, kuidas olete oma oskuste kallal töötanud ja kuhu olete teel.

 

What does the online portfolio look like?

An online portfolio usually takes the form of an overview of examples of digital products you create - such as photos, graphics, portals, programs, texts, articles, and anything else you create in your life. Your online portfolio tells you not only what you can do but also how you have worked on your skills and where you are headed.

Πώς μπορώ να συνδεθώ;

Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτήν την πύλη και στη συνέχεια να γίνει αποδοχή της εγγραφής σας απο τον διαχειριστή του συστήματος. Για την δημιουργία του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου σας στα Ελληνικά επιλέξτε COMPRA(Greece)

¿Cómo puedo conectarme?

Puede registrarse en este portal y luego su registro será aceptado por el administrador del sistema. Para crear su cartera en línea en Español, seleccione COMPRA (Spain)

Como posso me conectar?

Você pode se registrar neste portal e então seu registro será aceito pelo administrador do sistema. Para criar seu portfólio online em Português, selecione COMPRA (Portugal)

Kuidas ma saan ühenduse luua?

Saate registreeruda selles portaalis ja seejärel aktsepteerib süsteemiadministraator teie registreerimise. Ingliskeelse veebiportfelli loomiseks valige COMPRA (Esti).

 

How can I connect?

You can register on this portal and then your registration will be accepted by the system administrator. To create your online portfolio in English, select COMPRA (English)

 

 

 

 

 

Uths.png 1200px-Logouniversidadcadiz.svg (1).png IPL.png UPF.png TalTeck - R Nurkse_ENG_print - logo.jpg

Create

Develop your portfolio

Share

Control your privacy

Engage

Find people and join groups